Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję Nr 78/MON w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Program adresowany  jest do osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej, którzy rozpoczną w roku akademicki 2023/2024 naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Studenci którzy przystąpią do programu otrzymają stypendium w wysokości 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową – „limit stypendiów” w roku 2023/2024 wynosi 100 osób na określone kierunki studiów (zał. nr 1)

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w w Wojskowym Centrum Rekrutacji w terminie do 31 sierpnia 2023 r (wzór wniosku w Decyzji –zał. nr 2)

Więcej informacji można uzyskać osobiście w WCR w Sanoku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie  261 156 649, 261 156 651.

80 rocznica powstania AK

https://2lo.sanok.biz/wp-content/uploads/2023/09/Stypendia_dla_kandydatow_na_zolnierzy.zip

Loading

Data utworzenia: 19 września 2023
Data ostatniej edycji: 19 września 2023