Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Nabór elektroniczny

PREZENTACJA: Informacje o II LO –TUTAJ

Na podstawie wybranego profilu kandydat będzie przypisany do klasy, której drugi
przedmiot rozszerzony wybiera po przyjęciu  do szkoły:

 1. Uczeń wybiera jeden z 4 głównych profili:
  matematyczny (z drugim przedmiotem rozszerzonym fizyką lub biologią lub geografią)
  biologiczno – chemiczny
  polonistyczny (z drugim przedmiotem rozszerzonym biologią lub historią lub biologią lub WOS-em)
  geograficzny (z drugim przedmiotem rozszerzonym biologią lub WOS-em lub matematyką)

Nauka tych przedmiotów będzie się odbywać od pierwszej do czwartej klasy w
rozszerzeniu.

W każdej z klas istnieją 2 grupy języka angielskiego, do których uczeń jest
kwalifikowany na podstawie testu przeprowadzanego na początku września.
Nauka języka angielskiego w grupach klasowych odbywa się w wymiarze
3 godzin tygodniowo przez 4 lata.

Języki: niemiecki, francuski lub rosyjski, nauczane są w grupach
międzyoddziałowych, niezależnie od klasy, do której się uczęszcza w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 4 lata.

Poza profilem głównym (np. mat-fiz ) uczeń wybiera pod koniec klasy pierwszej
indywidualnie przedmiot trzeci do nauczania w rozszerzeniu od klasy drugiej,
spośród proponowanych przedmiotów:
np. j. angielski, j. niemiecki, informatyka, matematyka, chemia itp.

Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany będzie w grupach
międzyoddziałowych od klasy drugiej w ilości 6 godzin, podzielonych na 3 lata.
Uczniowie mogą podać swoje propozycje przedmiotów, które zostaną
zaakceptowane pod warunkiem utworzenia się międzyoddziałowej grupy
chętnych na ten trzeci przedmiot rozszerzony.

 1. Biologia na profilu głównym wyklucza dołączenie biologii jako przedmiotu trzeciego.

* w wypadku fakultetu JĘZYK POLSKI + Historia + Wos, trzeba podać oba przedmioty rozszerzone, tj. historię i wos.

*MATEMATYKA na profilu głównym wyklucza dołączenie matematyki jako przedmiotu trzeciego.

* w wypadku fakultetu (pol + his + wos), nie dodaje się trzeciego przedmiotu rozszerzonego.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 2024/2025 DLA ABSOLWENTÓW 8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W SANOKU

 1. Podstawa prawna:
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)Dz.U.2017.60
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586

  2. Postanowienia ogólne

O przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 wniosek o przyjęcie można składać do 3 szkół (w każdej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów).

           3. Dokumenty

Wymagane:

 1. a) Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
  b) W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
 2.      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3.      Karta zdrowia.
 4.     2 fotografie.

Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):

 1. a)zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
  b)zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:
 2.      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 3.      orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 4. Zasady ogólne rekrutacji
 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze – wnioski wydrukowane z Systemu.
 2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 4. przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
 5. przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
 6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 8. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 9. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 10. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 11. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 12.      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 13.      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 16. a)wielodzietność rodziny kandydata;
 17. b)niepełnosprawność kandydata;
 18. c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 19. d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 20. e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 21. f)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 22. g)objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • 5. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do 4-letniego liceum dla absolwentów
  8-klasowej szkoły podstawowej:
KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJMaksymalna liczba punktów*
Punkty za świadectwo100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt
aktywność społeczna3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty100 pkt
wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3 = 30 pkt

* za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przedmioty punktowane:

 • profil matematyczny
  • język polski,
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę spośród: biologia, geografia fizyka
 • profil polonistyczny
  • język polski,
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę spośród: historia, biologia
 • profil geograficzny
  • język polski,
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę spośród: biologia, geografia
 • profil biologiczny
  • język polski,
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę spośród: biologia,  chemia

Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej:

       a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1.      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2.      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3.      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

     b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1.      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2.      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

      3 .   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

      c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1.      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 2.      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –7 punktów,

      3.     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –5 punktów,

      4.      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

      5.      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

      6.      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

    d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1.      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2.      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

      3.    dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

     e) za uzyskanie w konkursach z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych:

      1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

      2.      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

      3.      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

     f)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1.    międzynarodowym – 4 punkty,
 2.      krajowym – 3 punkty,

      3.     wojewódzkim – 2 punkty,

     4.     powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Loading

Data utworzenia: 2 stycznia 2023
Data ostatniej edycji: 11 kwietnia 2024