ZARZĄDZENIE DYREKTORA II LO W SANOKU
W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

 1. W szkole może przebywać nauczyciel, pracownik, uczeń, rodzic lub inna osoba postronna bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie.
 2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą postronną. Osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego, ważnego powodu. Po wejściu do budynku Szkoły każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
 3. Wszystkie sprawy administracyjne, wychowawcze i inne są rozwiązywane w terminach wyznaczonych przez wychowawcę klasy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, sekretarza szkoły, kierownika gospodarczego w formie: konsultacji, zebrań z rodzicami, wyznaczonych dyżurów pedagoga szkolnego, umówionego spotkania z w/w. Preferowany jest kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą e-dziennika.
 4. Na terenie szkoły uczniowie oraz pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa wszędzie poza klasopracownią podczas lekcji.
 5. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS.
 6. Pracownicy mający bezpośrednio kontakt z uczniami przy wejściu do szkoły, obowiązkowo posiadają maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekują ręce.
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który w razie potrzeby może być użyty do pomiaru temperatury ciała. Termometr po każdym użyciu będzie dezynfekowany.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 10. Na drzwiach wejściowych oraz na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW

A. Zasady obowiązujące w szatni.

 1. Uczniowie przebywający w szatni szkolnej są zobowiązani do zasłonięcia nosa oraz ust.
 2. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. Obowiązuje absolutny zakaz gromadzenia się w szatni szkolnej.
 3. Niedozwolone jest przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych.
 4. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz pracowników szkoły. B. Zasady obowiązujące w trakcie trwania zajęć.
 5. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej z zachowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa społecznego.
 6. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi, podręcznikami oraz innymi materiałami dydaktycznymi.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Pomieszczenia lekcyjne, klasopracownie oraz korytarze będą wietrzone nie rzadziej niż co 45 minut.
 9. Podczas zajęć nauczyciel oraz uczniowie w miarę możliwości powinni zachować dystans społeczny.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub będzie uniemożliwiony do nich dostęp.
 11. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 12. Uczniowie przed i po zajęciach w pracowni komputerowej oraz zajęcia wychowania fizycznego są zobligowani do dezynfekcji rąk.

C. Zasady obowiązujące w trakcie trwania przerw międzylekcyjnych

 1. W związku z niemożnością zachowania dystansu społecznego podczas przerw, uczniowie opuszczający sale lekcyjne powinni mieć zakryte usta i nos.
 2. Uczniowie mogą przebywać podczas przerw w salach lekcyjnych (bez osłony ust i nosa).
 3. W trakcie długiej przerwy uczniowie jeśli pozwoli na to pogoda, będą mieli możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Wówczas młodzież powinna mieć zasłonięte usta i nos. Osłona może być zdjęta na świeżym powietrzu.
 4. Podczas przerw na świeżym powietrzu, uczniowie powinni zachować dystans społeczny.
 5. Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z Sekretariatem Szkoły uczniowie załatwiają za pośrednictwem wychowawcy, asystenta wychowawcy lub przewodniczącego/zastępcy klasy.
 6. W razie konieczności kontaktu ze szkolną Higienistką uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.

NAUCZYCIELE

 1. Monitorują warunki prowadzenia zajęć oraz stan zdrowia uczniów. Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Dbają o wietrzenie sal lekcyjnych co 45 minut, a jeśli jest to konieczne, także w czasie zajęć.
 3. Zachowują w kontaktach między sobą i uczniami odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 4. Na dyżurach podczas przerwy kontrolują, aby uczniowie zachowywali bezpieczną odległość, bez potrzeby nie przemieszczali się między kondygnacjami i nie gromadzili się w toaletach.
 5. Na ile pozwala pogoda umożliwiają wychodzenie uczniów podczas długich przerw na świeże powietrze.
 6. W miarę możliwości zadają zadania domowe w formie elektronicznej.
 7. Podczas zajęć na boisku szkolnym stosują się ściśle do wymogów GIS.
 8. Podczas zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Wykonują inne czynności zwiększające poziom bezpieczeństwa dzieci, zlecone przez dyrektora szkoły.

OBSŁUGA SZKOŁY

 1. Myje i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach, toalety dla personelu i uczniów. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga a w informatycznej klawiatury, myszki i burka powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane nie rzadziej niż po każdym dniu zajęć.
 2. Dba o stały dostęp do jednorazowych ręczników papierowych oraz mydła i płynów dezynfekujących w dozownikach.
 3. Wietrzy korytarze co najmniej raz na godzinę oraz pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów ani innych pracowników na wdychanie oparów.
 4. Dba o to, aby osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. Zachowuje ogólne zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania innych stałych prace określonych w zakresie czynności na stanowisku pracy.

BIBLIOTEKA

 1. Wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem trzech uczniów – łączników klasowych wyłonionych w każdej klasie.
 2. Uczniowie – łącznicy składają zamówienia w bibliotece i odbierają wypożyczone książki.
 3. W razie potrzeby uczniowie mogą korzystać z biblioteki osobiście przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa ( maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społeczny)
 4. Uczniowie nie mogą, jak dotychczas przemieszczać się po bibliotece w poszukiwaniu książek, będą obsługiwani wyłącznie przez bibliotekarki.
 5. Książki zwrócone do biblioteki muszą przechodzić 24 godzinną kwarantannę, mogą być ponownie wypożyczone po upływie tego czasu.
 6. Zwrócone książki odkładane będą na osobny stół na 24 godziny, po upływie tego czasu wracają na półkę albo są ponownie wypożyczane.

Loading

Data utworzenia: 6 stycznia 2023
Data ostatniej edycji: 6 stycznia 2023