SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

14-06-2021

8

15-06-2021

26

16-06-2021

 15

17-06-2021

 32

18-06-2021

 1

 

W puli:

2,3,7,9,10,12,13,

16,18,19,20,22,

24,25,29,31,33

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.Tradycyjnie we wrześniu rozpoczynamy nabór wniosków na stypendia Fundacji Św. Mikołaja. Przypominamy, że fundatorem stypendiów jest jeden z naszych najwybitniejszy absolwentów Artur Andrus, który co miesiąc wpłaca pieniądze na stypendia dla uczniów II LO. Od roku szkolnego 2010/11 pozyskaliśmy ponad 52 000 zł i przyznaliśmy 52 stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Panu Andrusowi BARDZO DZIĘKUJEMY !


Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 IX 2016r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendium, dostępnym pod adresem:

https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2/Regulamin-Programu

Wnioski i załączniki dostępne na powyższej stronie w kolumnie po prawej stronie.
Odpowiedzi na pytania w sprawie stypendium udziela koordynator programu w naszym liceum p. Marta Szerszeń s. 14.

 

Wyciąg z regulaminu:

 

IV. Kryteria przyznawania Stypendiów

1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli:

a. potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody określonych w Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). W szczególnych przypadkach dochód netto może być wyższy. Szczególne okoliczności powinny być zawsze skonsultowane z Fundacją i udokumentowane w formie załącznika do Wniosku

b. Uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż:  4,0 w szkole średniej. W wyjątkowych przypadkach (np. wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach), po konsultacji z Fundacją, średnia ocen może być niższa niż określona w kryteriach, jednak nie niższa niż 4,0. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku.

c. Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe.

2. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

a. Kryterium nr 1. Udokumentowane zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2015 r.). Do aktywności społecznej zalicza się między innymi: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, wolontariat np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, aktywność w lokalnej organizacji pozaszkolnej z wyraźnymi osiągnięciami, oraz inne podobne.

b. Kryterium nr 2.  Udokumentowane osiągnięcia naukowe: w zawodach sportowych, artystycznych, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2015 r.).

3. Za każde kryterium Komisja przyznaje punkty: za kryterium nr 1 maksymalnie 10 punktów, za kryterium nr 2 maksymalnie 5 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja:

a. Kryterium nr 1 (działalność na rzecz społeczności): Wysokość punktów (maksymalnie 10) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę należy brać nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane powinno być zaangażowanie poza terenem szkoły, które z zasady jest trudniejsze.

b. Kryterium nr 2 (aktywność naukowa): Wysokość punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im więcej udokumentowanych osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów.

4. Uczeń, którzy otrzymał w podsumowaniu mniej niż 8 punktów nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium w ramach Programu. 5. Uczeń, który otrzymał zero punktów w którymkolwiek z kryteriów, nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

1...4.

5. Uczeń powinien obowiązkowo dołączyć do Wniosku:

a. zaświadczenie ze szkoły o wysokości średniej z roku szkolnego 2015/2016 (oryginał lub kopia; wysokość średniej może być uwzględniona także w opinii wychowawcy);

b. opinię wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego np. trenera. W przypadku zmiany szkoły lub jej stopnia wymagana jest opinia nauczyciela z poprzedniej placówki;

c. dokument/-y poświadczające miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu.

d. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy itp.);

e. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach, wolontariat itp.);

f. rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga jako wolontariusz).

6. Wszystkie załączniki powinny być oryginałami albo kopiami oryginalnych dokumentów.

 

Cały regulamin dostępny:
https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2/Regulamin-Programu