POMÓŻMY ODBUDOWAĆ DOM PO POŻARZE

 

 

 

Szczęśliwy numerek


10-11-2018

31

   W puli:

 2, 3, 5, 6, 7,

10, 11, 12, 16,

 20, 21, 24, 25,

27, 28, 

33, 35, 38, 39

 

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

NABÓR  ELEKTRONICZNY: KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin  rekrutacji

do  II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Sanoku

w roku szkolnym 2018/2019

§1

Podstawą rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 586 oraz Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Liceum objęte jest systemem elektronicznego naboru kandydatów dla Powiatu Sanockiego i nie ustala limitu punktów pozwalających na przyjęcie do szkoły.

 1. Terminy poszczególnych etapów rekrutacji są zgodne z harmonogramem ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz systemu elektronicznego, który obejmuje liceum: https://nabor.pcss.pl/sanok
 2. Rekrutacje do liceum przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą:
 1. Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkoły,
 2. Zatwierdzanie przyjęcia dokumentów kandydatów do szkoły i ich weryfikacja w systemie elektronicznym,
 3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do liceum,
 4. Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum,
 5. Przydział uczniów przyjętych do szkoły do poszczególnych oddziałów klasowych.
 1. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły:
  1. uczniów powracających z zagranicy,
  2. uczniów w naborze uzupełniającym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w utworzonych oddziałach kasowych,
  3. po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019

§2

Sposób przeprowadzania rekrutacji

1. Rejestracja. Kandydat dokonuje rejestracji do systemu w Punkcie Naboru II LO, jeżeli jest jego szkołą pierwszego wyboru, w dniach 9 maja 2018 do 11 czerwca 2018.     

Kandydaci do oddziału sportowego  o specjalności piłka siatkowa/ hokej na lodzie kwalifikowani są na podstawie ogólnych kryteriów (rejestracja w systemie)  oraz obowiązkowego egzaminu sprawnościowego.

Kandydaci do oddziału sportowego składają   w dniach  9.05 – 23.05.2018 w sekretariacie szkoły:

 • Wypełnione poprawnie podanie (wzór na stronie internetowej II LO zakładka „Rekrutacja”)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej.
 • Zgodę rodziców (opiekunów prawnych).
 • Opinię z klubu, którego jest zawodnikiem.
 • Kopię licencji zawodnika Polskiego Związku Sportowego.

Egzamin sprawnościowy odbędzie się, 24 maja 2018  o godz. 15.00 na Arenie Sanok.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci posiadający licencję.

Tu można pobrać wzór podania do klasy sportowej: POBIERZ

2. Uzupełnienie wniosku. W dniach 22 – 26.06.2018 do godz. 15.00 uczeń uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły (lista zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie wywieszona 29.06.2018, o godz. 10.00),  zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku od dnia 29.06 do 6.07.2018 poprzez złożenie podpisu na liście oraz przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 podpisanych zdjęć (do legitymacji) i kartę zdrowia.

Niezłożenie potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

§3

Kryteria przyznawania punktów

1. Kryteria decydujące o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum to:

1) ilość zgromadzonych punktów rekrutacyjnych,

2) spełnianie dodatkowych warunków opisanych w paragrafie „Kryteria ex aequo”

2.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z: 1) języka polskiego, 2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 3) matematyki, 4) przedmiotów przyrodniczych, 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.

3.W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,

wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4.  W postępowaniu rekrutacyjnym bierze  się pod uwagę oceny  z następujących przedmiotów:

1)      języka polskiego,

2)      matematyki,

3)      wyższy wynik z jednego z dwóch nauczanych w gimnazjum języków nowożytnych,

4)      wyższy wynik z historii  lub biologii.

5.   Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

6.   Punkty  za osiągnięcia dodatkowe przyznaje się wg. zasad zamieszczonych na stronie:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1  

§4

Kryteria ex aequo

 1. Jeżeli więcej kandydatów posiada tę samą liczbę punktów, o przyjęciu decydują następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
  2. oceny z języka polskiego i matematyki oraz z biologii lub historii,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie kryteria, które mają jednakową wartość:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§5

Dodatkowa rekrutacja

 1. Kandydaci nieprzyjęci w pierwszym etapie (do 9.07) elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych do II LO, którym zależy na uczęszczaniu do tej szkoły, mogą składać podania o przyjęcie w drodze rekrutacji dodatkowej, pobrane w punkcie rekrutacyjnym lub sekretariacie szkoły. Na kolejnym etapie kandydaci przyjmowani są w przypadku wystąpienia wolnych miejsc do szkoły, na podstawie decyzji dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
 2. Termin rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca po 10.07.2018 dla absolwentów gimnazjów, którzy nie zostali przyjęci trwa od 10 – 31.07.2018.
 3. Rekrutacja uzupełniająca polega na złożeniu w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego podania do dyrektora szkoły.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 22.08.2018
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 6. Postępowanie uzupełniające kończy się 24.08.2018

§6

Opis oddziałów

 1. Języki obce w oddziałach

W roku szkolnym  2018/19  rekrutacja w II LO w Sanoku odbywa się do 4 oddziałów  ogólnych. Planowane jest również dodatkowo utworzenie klasy sportowej.

W każdej z klas uczniowie uczą się 2 języków obcych, w tym języka angielskiego. Drugim językiem jest: j. niemiecki, j. francuski lub j. rosyjski. Przez dwa lata odbywa się nauka obu języków w równej liczbie godzin tygodniowo (po 3), pod koniec klasy drugiej uczniowie decydują, którego języka chcą się uczyć w klasie trzeciej.

Nauka drugiego języka kończy się w klasie drugiej, ale może być realizowana w klasie trzeciej  z puli godzin przeznaczonych na przedmioty rozszerzone (jeśli powstanie odpowiednia grupa fakultetu).

 1. Zajęcia kierunkowe (fakultety), czyli przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Oddziały klasowe nie są profilowane. W drugim półroczu klasy pierwszej uczniowie dokonują wyboru fakultetu złożonego z 2 przedmiotów rozszerzonych. Przykładowe fakultety: matematyka - fizyka, matematyka - geografia, biologia - chemia, biologia - język polski, biologia - geografia, język polski - historia i inne. Do fakultetu dwuprzedmiotowego uczeń dobiera trzeci przedmiot spośród przedstawionych propozycji np.: j. angielski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka i inne (wyjątkiem są fakultety: biologia - chemia i matematyka - fizyka, które mogą pozostać tylko dwuprzedmiotowe, jeżeli uczniowie wybiorą taki wariant i zrezygnują z trzeciego przedmiotu. Zarówno fakultety jak i „przedmioty trzecie”, będą realizowane w grupach międzyoddziałowych w klasie drugiej i trzeciej.

 1. Wybór oddziału podczas rekrutacji.

Uczeń wskazuje preferowane przez siebie oddziały, podczas potwierdzania woli nauki (po zakwalifikowaniu się do II Liceum)

 1. Oddziały z językami angielskim i niemieckim,
 2. Oddział z językami angielskim i francuskim
 3. Grupa z językami angielskim rosyjskim

  Dalsze informacje na stronie: 2lo.sanok.biz w zakładce: "Informacje dla gimnazjalistów"